BRUGERVEJLEDNING til det lægelige Resumeark i din kommunale sag:


Resumearket er skrevet til din sagsbehandler og dermed også til dig. Målet er først at oversætte og samle alle de lægelige informationer der foreligger. Dernæst er det kommunallægens arbejde at vurdere, om du, ud fra det beskrevne, er færdigundersøgt og færdigbehandlet, og til sidst skal kommunallægen pege på hvad der evt. mangler.


Resumearket består af 4 dele (se evt. nedenfor).

1.del indeholder først en beskrivelse af hvad sagsbehandleren har spurgt om. Dernæst kommer sammendrag fra de forhåndenværende lægelige og kommunale akter. Det er informationer fra dine behandlende læger og dine sagsbehandlere og ting du selv har meddelt, og en sjælden gang uddrag fra lægelige fagbøger. Dvs hele 1.del er en opsamling af de foreliggende dokumenter.

2.del består af de lægelige diagnoser i prioriteret rækkefølge ud fra sagens mål.

3.del er overvejelsesafsnittet, hvor skrivende kommunallæge samler de ting der kan være tvivl om. Her kan sagen samles i korte træk, for overblikkets skyld, eller der anføres væsentlige uklarheder og ubeskrevne sider af sagen. Der kan være problemer med forløbsbeskrivelsen, oplysninger om medicinering eller mere socialmedicinske faktorer, som kan påvirke forløbet, og meget andet. Her kan kommunallægen drøfte hvorvidt dokumentationen viser at du er færdigundersøgt og færdigbehandlet i forhold til sagens mål, ud fra en samfundsmedicinsk indfaldsvinkel. Og det kan drøftes hvilke oplysninger der kan indhentes for at belyse eventuelle uklarheder. Det er ikke altid der står noget i dette afsnit, og det er ikke nødvendigvis alle diagnosepunkter der nævnes her.

4.del er konklusion eller sammenfatning. Her besvares spørgsmålene fra indledningen og det konkluders om alt relevant er færdigundersøgt og færdigbehandlet, samt om tilstanden er stationær. Ved manglende oplysninger peges på hvad der mangler af informationer, og evt. hvorfra de kan skaffes.


Der er forskel på resumeark i forhold til ønske om fx. invalidebil, løntilskud eller førtidspension. Resumearkene kan kun sjældent bruges til andet end det det er skrevet til, fordi der så kan mangle væsentlige oplysninger. Datoen på resumearket er vigtig. Når der er flere resumeer, skal de ses i datofølge, sammen med den øvrige dokumentation.

Kommunallægen har de dokumenter i hånden, som er anført i resumearket, ikke andre. Hvis du kan se, at der mangler nogle vigtige akter, må du sige til. Akter som har været tilstede, men som ikke er nævnt i resumeet, noteres forneden på arket i ”Yderligere dokumentation”.

Lægelige attester er skrevet ud fra de enkelte lægelige specialers arbejdsområde. Der er ikke mere nogen enkelt læge, der ved alt. Lægevidenskaben kan ikke længere stå i én bog på en hylde, men består af kilometervis af informationer, som er opdelt i specialer. Specialerne lapper ikke ret meget over hinanden mere. Fx er det sjældent hudlæger og psykiatere lytter til hjertet, og det er sjældent kirurger interesserer sig for ualmindelige medicinbivirkninger. Der er også forskel på hvordan en attest er udformet, efter om den er skrevet til en læge eller et forsikringsselskab eller en kommune. Selv når flere læger skriver om samme sag, vil specialiseringen gøre, at forløbet kan se helt anderledes ud end det du selv har oplevet. Resumearket søger at samle forløbet i forhold til den tid der er gået og beskrive forløbet sammenhængende, som det naturligvis har været.

Du er den der kender din sygdomshistorie allerbedst, og du er den, der kan give en kvalificeret tilbagemelding på om du mener dit forløb er beskrevet rigtigt eller forkert. Din tilbagemelding vil følge resumearket fremover, så dine bemærkninger kommer med i den videre sagsbehandling. Det gælder både når du er enig eller uenig i det der står i arket.


Med venlig hilsen

kommunallæge Helga Wolf

Speciallæge i Samfundsmedicin og Almen Medicin .09.10.08

 

Sådan ser Resumeet ud:

Forhistorie og undersøgelser fra foreliggende dokumenter.Sagen samles til kl.s sagsbehandler:  - - - - - -

Diagnoser    - - - - -

Lægekonsulentens overvejelser  - - - -

Lægekonsulentens konklusion    - - - - -

Helga Wolf           Lægekonsulent Speciallæge i Samfundsmedicin og Almen Medicin

Yderligere dokumenter: Ingen.